Leveringsvoorwaarden

Hagemeijer cadeaus en bedankjes
Chirurgijnstraat 49
4204 SJ Gorinchem
 
Kvk : 52311511
Btw : NL850388995B01
 
Artikel 1. Algemeen
1.1 Hagemeijer cadeaus en bedankjes biedt haar produkten uitsluitend aan via internet.

1.2 Deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden), zijn van toepassing op de internetactiviteiten van Hagemeijer cadeaus en bedankjes.
 
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.dekadowinkel.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van wmstore.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door wmstore.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.5 Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie een van de artikelen van deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden in stand.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Hagemeijer cadeaus en bedankjes.

Artikel 4. Prijzen
4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

4.2 In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

4.3 Hagemeijer cadeaus en bedankjes kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen
5.1 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

5.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.

5.3 De klant geeft Hagemeijer cadeaus en bedankjes toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.4 Indien de betalingstermijn wordt overschreden, is de klant aan Hagemeijer cadeaus en bedankjes een boete van € 5,- verschuldigd. Daarnaast is Hagemeijer cadeau's en bedankjes gerechtigd wettelijke rente over de hoofdsom in rekening te brengen. Hagemeijer cadeaus en bedankjes is gerechtigd de incasso van haar vordering uit handen te geven. De klant is in dat geval buitengerechtelijke en eventuele gerechtelijke incassokosten verschuldigd.

Artikel 6. Levering
6.1 Hagemeijer cadeaus en bedankjes streeft ernaar om bestellingen binnen 48 uur na ontvangst van de betaling af te leveren. Hiertoe is Hagemeijer cadeaus en bedankjes echter niet verplicht.

6.2 De uiterste leveringstermijn is 20 dagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan Hagemeijer cadeaus en bedankjes kan worden toegerekend.

6.3 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Hagemeijer cadeau's en bedankjes zal in dat geval binnen 30 dagen voor terugbetaling zorgdragen.

6.4 Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal Hagemeijer cadeaus en bedankjes zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van retourzending zijn bij het beschikbaar stellen van een vervangend artikel voor rekening van Hagemeijer cadeaus en bedankjes.

6.5 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de terzake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Hagemeijer cadeaus en bedankjes verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
8.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Hagemeijer cadeaus en bedankjes geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

8.2 Hagemeijer cadeaus en bedankjes garandeert niet dat de aan de klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

8.3 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Hagemeijer cadeaus en bedankjes, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

8.4 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen inbegrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Hagemeijer cadeaus en bedankjes, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 9. Ontbinding
9.1 Gedurende zeven (7) werkdagen na ontvangst van de zaak heeft de Koper het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en de zaak voor zijn rekening en risico aan de Onderneming te retourneren, mits de oorspronkelijke verpakking van de zaak onbeschadigd is.
 
9.2 In geval van ontbinding overeenkomstig het voorgaande lid van dit artikel zal de Koper worden gecrediteerd voor de koopprijs verminderd met de kosten van het terugzenden van de zaak en zullen vooruitbetaalde bedragen worden gerestitueerd (binnen 30 dagen), echt zonder vergoeding van rente.


Artikel 10. Bedenktijd
10.1 De Koper dient uiterlijk bij de aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is dient de Koper de Onderneming daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering van het niet beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak te zake.

10.2 Elke aanspraak van de koper ter zake van geleverde zaken vervalt bovendien, indien:
.        De zaken niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van de Onderneming.
·        De gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de zaken.
·        De Koper de Onderneming niet terstond in de gelegenheid heeft gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen
·        De Koper niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan enige op hem rustende verplichting.
 
10.3 Indien is aangetoond dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de onderneming de keuze hetzij de zaken te herstellen, hetzij tot nieuwe levering over te gaan, hetzij de koper te crediteren.

Artikel 11. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Hagemeijer cadeaus en bedankjes, dan wel tussen Hagemeijer cadeaus en bedankjes en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Hagemeijer cadeaus en bedankjes, is Hagemeijer cadeaus en bedankjes niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Hagemeijer cadeaus en bedankjes.

Artikel 12. Overmacht
Hagemeijer cadeaus en bedankjes heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Hagemeijer cadeaus en bedankjes gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op.