Algemene voorwaarden

De website is eigendom van Hagemeijer BV.

Het vestigingsadres is:
Hagemeijer BV
T.a.v. De Kadowinkel
Gildenweg 119b
4204 GE Gorinchem

E: info@dekadowinkel.nl
T: +31(0) 183 633008 van dinsdag t/m vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur, met uitzondering van (Nederlandse) feestdagen.

KvK: 52311511
BTW: NL850388995B01

NL70 INGB 0000 3831 71 t.n.v. Hagemeijer BV
BIC van de ING: INGBNL2A

De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op https://www.de kadowinkel.nl en op alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.
De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Op onze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.


Productinformatie

 • Wij proberen de mooiste collectie uit te zoeken en online aan te bieden.
 • Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen e.d. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten, die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Wij zijn niet aansprakelijk voor verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
 • Wij doen er alles aan om gegevens correct mee te delen. Toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren is. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zullen wij u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen.
  De producten aangeboden door ons voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.

B2C en B2B

 • Wij richten ons ons op verkoop aan particulieren, B2C. Indien je meerdere stuks van een product aankoopt, behouden wij ons het recht om minder stuks te leveren dan bestelt, uiteraard met terugbetaling van de niet geleverde producten.
 • Wanneer bedrijven, B2B, geïnteresseerd zijn in onze artikelen mogen zij zich ten alle tijden richten tot info@dekadowinkel.nl met hun vraag c.q. verzoek. Wij leveren desgevraagd een offerte.

Assortimentsartikelen

 • Wij bieden verschillende artikelen aan op de webshop, die door onze leveranciers in assortiment worden aangeleverd. Dat wil zeggen dat er verschillende versies (vaak kleur) van één product geleverd worden, zonder dat wij weten welke specifieke versies dit zijn.
 • Er is geen mogelijkheid tot het geven van een voorkeur bij je bestelling. Bij een retour binnen herroepingstermijn, zijn de retourkosten dan ook ten koste van de klant en niet van ons.

Gebreken

 • Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dien je deze binnen 7 werkdagen na levering aan ons te melden.
 • Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 2 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering schriftelijk of per e-mail te melden aan ons.

Overmacht

 • Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen.
 • Wij hebben ook het recht ons op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat wij de verbintenis had moeten nakomen.
 • Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van ons opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ons niet mogelijk is, langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Prijzen

 • De prijzen op de website zijn bindend.
 • Wij behouden ons evenwel het recht voor om in het uitzonderlijke geval van een duidelijke materiële fout bij de prijszetting en -publicatie, de nodige prijsaanpassingen te doen. 
  Wanneer dit gebeurt nadat een definitieve overeenkomst tot stand is gekomen, wordt de klant individueel verwittigd van het feit dat de initiële prijszetting op een materiële vergissing berust en wordt hem de correcte, aangepaste prijs per e-mail meegedeeld.
 • In een dergelijk uitzonderlijk geval mogen de partijen de verkoop binnen vijf werkdagen na kennisgeving van de correcte prijs annuleren zonder dat er enige kosten of schadevergoeding in rekening kan worden gebracht.
 • Bij het annuleren van de verkoopovereenkomst wordt de eventueel reeds betaalde aankoopprijs door ons terugbetaald aan de klant.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ons of rechthoudende derden.


Klachten of betwistingen

 • Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.
 • Wij behandelen vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 10 werkdagen.

Geschillen
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.


Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.


Algemeen

 • Wij leveren grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op niet beschikbaar zou zijn, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
 • Wij kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kun je ons benaderen.
 • De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Wij geven geen garanties voor de goede werking van de website en kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
 • Wij kunnen in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site van verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
 • De website van ons bevat nooit of te nimmer hyperlinks naar websites of pagina's van derden. Mocht dit wel het geval zijn dan kunnen wij in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. Bij het aantreffen van een hyperlink naar een website of pagina van derden willen wij je vriendelijk doch dringend verzoeken zo snel als mogelijk telefonisch contact op te nemen met ons.